124 موضوع اجتماعی و سیاسی در قرآن

یکی از راههای آشنایی با قرآن ، شناخت آیات این کتاب آسمانی درباره ی موضوعات مختلف دینی است.

 

ردیف

موضوع

سوره

آیه

1

آدم کشی

اسراء

33

2

آزاد کردن بردگان

بلد

13

3

آزمایش با خیر و شر

انبیاء

35

4

آزمایش مالی و جانی

بقره

155

5

آزمایشهای الهی

بقره

155

6

آمادگی نظامی

انفال

60

7

اختلاف و تفرقه

انفال

46

8

دشمنی کفار

مائده

58

9

دفاع برای مظلومان

حج

39

10

استقامت

فصلت

30

11

استقلال سیاسی زنان

ممتحنه

12

12

اشاعه ی فحشاء

نور

19

13

اصلاح و آشتی دادن

انفال

1

14

اطاعت از خدا و رسول

نساء

59

15

اطاعت پیامبر،اطاعت خداست

نساء

80

16

اقامه نماز

حج

41

17

امانتداری

نساء

58

18

امامت و ولایت

مائده

55

19

انفاق

بقره

254

20

اولی الأمر

نساء

59

21

ایام الله

ابراهیم

5

22

ایمان،هجرت و جهاد

توبه

20

23

بایکوت دین فروشان

آل عمران

77

24

برائت از مشرکین

توبه

3

25

برکات،نتیجه ایمان و تقوا

اعراف

96

26

بسیج برای جنگ

توبه

41

27

بقاء راه با مرگ رهبر

آل عمران

144

28

بقاء حق و زوال باطل

اسراء

81

29

بیعت با خدا و پیامبر

فتح

10

30

پناهندگی مشرکین

توبه

6

31

پوشش(حجاب)

نور

31

32

پیروزی جند الله

صافات

173

33

پیروزی گروه اندک بر بسیار

بقره

249

34

پیکار با سران کفر

توبه

12

35

تألیف قلوب

توبه

60

36

تبرّی از کفار

ممتحنه

4

37

تخلف از جنگ

توبه

81

38

ترس

احزاب

19

39

ترس منافقین از افشاگری قرآن

توبه

64

40

ترک جهاد

توبه

38

41

تسلیم در برابر حکم خدا و رسول

احزاب

36

42

تعاون_همکاری)

مائده

2

43

تعطیلی ظالمانه ی مسجد

بقره

114

44

تعظیم شعائر

حج

32

45

تغییر سرنوشت جامعه

رعد

11

46

تغییر قبله

بقره

144

47

تفاوتهای اجتماعی

زخرف

32

48

تفرقه (اختلاف)

انفال

46

49

تقیّه

نحل

106

50

توانگران و تقاضای

معافیت از جنگ

توبه

86

51

جزیه

توبه

29

52

جلو نیفتادن از خدا و رسول

حجرات

1

53

جنگ با پیمان شکنان

توبه

13

54

جنگ با کفار

توبه

123

55

جنگ با متجاوز

حجرات

9

56

جنگ تا رفع فتنه از عالم

انفال

39

57

جهاد

حج

78

58

جهاد با نفس

نازعات

40-41

59

جهاد مالی و جانی

توبه

20

60

جهاد و شهادت

توبه

111

61

چرخش روزگار

آل عمران

140

62

حج،مظهر مساوات

حج

25

63

حفاظت اطلاعات

توبه

16

64

حفظ اسرار

آل عمران

118

65

حفظ حرمت شعائر

مائده

2

66

حکومت صالحان در زمین

انبیاء

105

67

حکومت مستضعفان

قصص

5

68

خشم کفار از مسلمانان

آل عمران

119

69

خشونت در جنگ با کفار

توبه

123

70

خود را به هلاکت افکندن

بقره

195

71

خیانت

انفال

27

72

درگیری حق و باطل

رعد

17

73

دفاع از مستضعفین

نساء

75

74

دفاع از وطن

بقره

246

75

دوستی با دشمنان خدا و رسول

مجادله

22

76

رابطه ی عمل و پاداش

نحل

97

77

روش شاهان

نمل

34

78

سازش ناپذیری با کفار

کافرون

1-5

79

سنت استدراج

آل عمران

178

80

سنتهای الهی

فاطر

43

81

سوره های جنگی و منافقان

محمد

20

82

شایعه پراکنی

احزاب

60

83

صبر بر شکنجه دشمن

ابراهیم

12

84

صبر در میدان جنگ

انفال

65

85

صنایع نظامی

انبیاء

80

86

طغیان اقتصادی

طه

81

87

عبرت از تاریخ

نمل

69

88

عدالت

مائده

8

89

عدالت اجتماعی

نحل

90

90

عدم استرداد سیاسی زنان

ممتحنه

10

91

غلبه اسلام بر ادیان دیگر

توبه

33

92

فتنه،بدتر از کشتار

بقره

191

93

فرار از جبهه

انفال

15-16

94

فرج بعد از شدت

انشراح

5-6

95

فرعون و زبون سازی مردم

زخرف

54

96

فساد جهانی و عمل مردم

روم

41

97

قرآن منبع معتبر تاریخ

نمل

76

98

قضاوت عادلانه

نساء

58

99

کتمان حقایق

بقره

159

100

کم فروشی

مطففین

1-3

101

گردش ثروت در جامعه

حشر

7

102

گروه گرایی

روم

32

103

گمراه گری اهل کتاب

آل عمران

69

104

لجاجت کفار و اهل کتاب

بینه

1-3

105

محبت الهی

مریم

96

106

مرجع حل اختلاف

نساء

59

107

مسجد سازی

توبه

18

108

مسجد ضرار

توبه

107

109

مشورت

شوری

38

110

مقابله به مثل

بقره

194

111

میزان

الرحمن

7-8

112

میکائیل

بقره

97

113

نابرابری مجاهدین و قاعدین

نساء

95

114

نفی سازشکاری

قلم

8-10

115

نفی سلطه کفار بر مسلمین

نساء

141

116

نه شرقی نه غربی

نور

35

117

نهی از منکر

مائده

63

118

وحدت

آل عمران

103

119

وظیفه علما در برابر فساد

مائده

63

120

هجرت

نساء

75

121

هجرت برای دین شناسی

توبه

122

122

همزیستی با پیروان

 ادیان دیگر

آل عمران

64

123

همسایه

نساء

36

124

همکاری با ظالمین

هود

113