اطلاعیه :  نتایج مرحله استانی مسابقه مصباح4

اطلاعیه : نتایج مرحله استانی مسابقه مصباح4

 

مشاهده نتایح مرحله شهرستانی و استانی  ویژه قرآن آموزان

 

مشاهده نتایج مرحله شهرستانی ویژه موسسات

 

توجه:حد نصاب قبولی در مرحله شهرستانی  در رشته های ترتیل ، فرازخوانی و تحقیق 65 از 100می باشد

و حد نصاب قبولی در مرحله شهرستانی در رشته های حفظ نمره 150 از 200 می باشد

 

توجه:حد نصاب قبولی در مرحله استانی در رشته های ترتیل ، فرازخوانی و تحقیق 75از 100می باشد

و حد نصاب قبولی در مرحله شهرستانی در رشته های حفظ نمره 170از 200 می باشد

 

دریافت اطلاعیه و آئین نامه مسابقه مصباح 4