کسب رتبه های کشوری توسط موسسه مهد قرآن اصفهان

کسب رتبه های کشوری توسط موسسه مهد قرآن اصفهان

در مرحله نهایی بیست وسومین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان و با شرکت قرآن پژوهان مهد قرآن ،رتبه های مختلفی توسط آنان کسب گردید که می توان به رتبه سوم کشوری حفظ20جزء توسط سرکار خانم مرضیه غزالی ورتبه دوم کشوری حفظ 10جزء توسط سرکار خانم فرشته ابراهیمی اشاره نمود گفتنی است در طول سال جاری در مسابقات مختلف،حافظان و قرآن پژوهان مهد قرآن اصفهان توانسته اند رتبه های ممتازی را کسب نمایند