اخذ گواهینامه آموزش کارکنان دولت توسط مهد قرآن استان اصفهان

اخذ گواهینامه آموزش کارکنان دولت توسط مهد قرآن استان اصفهان

در اجرای تبصره ماده (59)قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد بخشنامه های مربوطه ، گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزش کارکنان دولت برای سومین دوره متوالی جهت استان اصفهان به موسسه مهد قرآن کریم وولایت استان اصفهان اعطا گردید.براساس این گواهینامه به موسسه مهد قرآن اجازه داده می شود تا براساس ضوابط و مقررات نظام آموزشی کارمندان دولت (دستورالعمل های مربوطه)دوره های آموزشی شغلی را درحیطه امور دینی و اوقافی در گستره استان اصفهان برگزار نماید

گفتنی است این گواهینامه در قبل هم به صورت متوالی طی دو دوره به مهد قرآن استان اصفهان اعطاء گردیده واکنون آغاز سومین دوره آن می باشد.