برگزاری مانور زلزله
1395/10/06 9:24 PM

در روز دوشنبه 15 آذرماه مانور زلزله در مرکز پیش دبستانی مهاد سپاهانشهر برگزار شد.ارسال نظر