بزرگداشت هفته کتاب وکتابخوانی

در هفته کتاب و کتاب خوانی جهت آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان وانس بهتر آنها باکتاب فعالیتهایی به شرح زیر انجام شد

در یکی از روزهای این هفته با هماهنگی با شهرداری بهارستان اتوبوس سیار کتابخوانی این مجموعه به درب مدرسه مراجعه نمود ودانش اموزان از کتابخانه آن استفاده نمودند

د ریکی دیگر از روزهای این هفته تعدادی از دانش اموزان جهت آشنایی وعضویت در کتابخانه عمومی

امام خمینی شهر بهارستان با هماهنگی قبلی به این مجموعه رفتند

 


  .

درروزی دیگر نیز تعداد 5 نفر از دانش اموزان   در مسابقه نقاشی که به همین منظور در کانون امام خمینی برگزار شده بود شرکت نمودند  

وهمچنین در رو زی دیگر نمایشگاه وفروشگاه کتاب در مدرسه برگزار گردید که با استقبال خیلی خوب از طرف دانش آموزان مواجه شد .