درخشش رتبه های برتر در دبستان قرآنی مهاد پروین

درخشش رتبه های برتر در دبستان قرآنی مهاد پروین

با توجه به انجام مسابقات در رشته های مختلف توسط آموزش و پرورش ، دبستان قرآنی مهاد پروین وابسته به موسسه مهد قرآن کریم اصفهان ، توانست در این مسابقات خوش بدرخشد . در این رابطه 25 نفر از دانش آموزان این مرکز حائز رتبه برتر شدند.این رشته ها شامل رشته های های حفظ ، الگوی تلاوت ، پیامهای قرآن و اذان شدند.گفتنی است موسسه مهد قرآن کریم اصفهان در شهر اصفهان تعداد 14 مرکز آموزشی را تحت پوشش  دارد که توانسته از لحاظ آموزش قرآنی مورد استقبال مردم قرآن دوست اصفهان قرار گیرد.

تصاویر