انتخاب مدیرعامل موسسه مهد قرآن اصفهان بعنوان عضو هیات مدیره اتحادیه تشکلها و موسسات قرآنی استان اصفهان

انتخاب مدیرعامل موسسه مهد قرآن اصفهان بعنوان عضو هیات مدیره اتحادیه تشکلها و موسسات قرآنی استان اصفهان

پس از سالها فعالیت جداگانه دو اتحادیه موسسات قرآنی مردمی(تحت نظر سازمان تبلیغات)و اتحادیه تشکلهای قرآنی(تحت نظر وزارت ارشاد)برای اولین بار این دو اتحادیه تحت عنوان اتحادیه تشکلها و موسسات قرآنی تشکیل گردید.در این رابطه برای اولین بار مجمع این دو اتحادیه در استان اصفهان تشکیل و پس از انجام فرایند انتخابات نخستین اتحادیه مدغم ، برادر حسین خاکساری هرندی مدیرعامل موسسه مهد قرآن اصفهان بهمراه 6 نفر دیگر بعنوان هیات مدیره اتحادیه در استان اصفهان انتخاب گردیدند.در این رابطه پیامهای تبریک از سوی مدیران عامل اتحادیه تشکلها و اتحادیه موسسات قرآنی کشور برای ایشان ارسال و این انتخاب را تبریک گفتند.گفتنی است برادر خاکساری هرندی در شرایط فعلی بعنوان عضو اصلی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی کشور و مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان در کنار فعالیتهای مهد قرآن کریم به انجام وظایف محوله می پردازند.