انتخاب مدیرعامل موسسه مهد قرآن اصفهان بعنوان عضو هیات مدیره اتحادیه تشکلها و موسسات قرآنی استان اصفهان
1396/08/03 1:13 PM

پس از سالها فعالیت جداگانه دو اتحادیه موسسات قرآنی مردمی(تحت نظر سازمان تبلیغات)و اتحادیه تشکلهای قرآنی(تحت نظر وزارت ارشاد)برای اولین بار این دو اتحادیه تحت عنوان اتحادیه تشکلها و موسسات قرآنی تشکیل گردید.در این رابطه برای اولین بار مجمع این دو اتحادیه در استان اصفهان تشکیل و پس از انجام فرایند انتخابات نخستین اتحادیه مدغم ، برادر حسین خاکساری هرندی مدیرعامل موسسه مهد قرآن اصفهان بهمراه 6 نفر دیگر بعنوان هیات مدیره اتحادیه در استان اصفهان انتخاب گردیدند.در این رابطه پیامهای تبریک از سوی مدیران عامل اتحادیه تشکلها و اتحادیه موسسات قرآنی کشور برای ایشان ارسال و این انتخاب را تبریک گفتند.گفتنی است برادر خاکساری هرندی در شرایط فعلی بعنوان عضو اصلی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی کشور و مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان در کنار فعالیتهای مهد قرآن کریم به انجام وظایف محوله می پردازند.

 ارسال نظر