بازسازی ساختمان مهد قرآن هاشم آباد اصفهان و گسترش فعالیتهای آموزشی

بازسازی ساختمان مهد قرآن هاشم آباد اصفهان و گسترش فعالیتهای آموزشی

با عنایت به مالکیت ساختمان مهد قرآن اصفهان در روستای هاشم آباد و لزوم بازسازی آن ، بحمدالله با همکاری مهد قرآن اصفهان و مسئولین ، ساختمان مهد قرآن هاشم آباد بازسازی و آماده بهره برداری گردید.در این زمینه با حضور مدیرعامل و مسئولین مهد قرآن استان اصفهان در هاشم آباد ، مقرر شد همزمان با تکمیل بازسازی ساختمان ، فعالیتهای آموزشی قرآنی ویژه خردسالان و بزرگسالان در این مرکز شروع و گسترش یابد.همچنین با حضور مسئولین محلی مقرر شد هرگونه مساعدت و کمک جهت تکمیل ساختمان و گسترش فعالیتهای قرآنی که مقدور بود ، جهت این مرکز اختصاص یابد.گفتنی است مهد قرآن کریم در شرق اصفهان در قالب 7 شهر و مرکز فعالیتهای آموزشی و اجرائی دارد.