گردهمایی والدین مراکز آموزشی مهاد

گردهمایی والدین مراکز آموزشی مهاد

یکی از موانع یادگیری در محیط های آموزشی ، عدم هماهنگی بین روشهای تربیتی و آموزشی در دو نهاد خانه و مدرسه می باشد.

جهت ایجاد این هماهنگی موسسه ی مهاد و مهد قرآن استان اصفهان جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر مرادی(دکترای روان شناسی کودک) در ارتباط با روشهای برخورد صحیح با کودکان برگزار کرد.