برگزاری اولین آزمون تربیت مربی و داوری ترتیل ویژه مرتلان برگزیده

برگزاری اولین آزمون تربیت مربی و داوری ترتیل ویژه مرتلان برگزیده

با عنایت به سفارش قرآن کریم بر خواندن قرآن بصورت ترتیل از یک سو و گسترش فرهنگ ترتیل خوانی در مساجد در قالب خواندن یک صفحه قرآن بصورت ترتیل در بعد از نمازها و به ویژه در ماه رمضان و مراسم جزء خوانی و اینکه دراین خصوص نیاز به تربیت مربیان کار آزموده در رشته ترتیل احساس می شد ، موسسه مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان اقدام به برگزاری دوره تربیت مربی و داوری ترتیل نمود . در این دوره که توسط استاد غلامرضا شاهمیوه اصفهانی تدریس و هدایت شد توانست از بین شرکت کنندگان نزدیک به 50 نفر از مرتلان را تربیت نموده و در آزمونهای ترتیل و پس از آن داوری ترتیل شرکت نمایند . آزمون این دوره که در آبان و آذر برگزار گردید توانست ارزیابی اولیه را در این خصوص به دست آورد . گفتنی است در آینده ، در نظر است تشکل مرتلان و اقدامات بعدی در این خصوص بعمل آید .