جدول کلاس های آموزشی مهد قرآن کریم اصفهان

ردیف عنوان مربی جنسیت زمان نوبت مکان تلفن
1 جلسه آموزش فنون تلاوت ویژه برادران استاد نیکدستی برادران جمعه‌ها از ساعت 19 عصر خیابان ابن سینا -جنب پارک شمس - سالن اجتماعات مهد قرآن کریم 031-95015584
2 جلسه آموزش فنون تلاوت ویژه خواهران استاد کریم زاده خواهران یکشنبه‌ها از ساعت 15:30 عصر خیابان ابن سینا -جنب پارک شمس - سالن اجتماعات مهد قرآن کریم 031-34478167
3 حفظ جزء4 آقای ضابط زاده برادران شنبه و سه شنبه عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
4 قرائت تحقیق نوجوانان آقای اعتباریان برادران پنج شنبه عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
5 قرائت تحقیق آقای اعتباریان برادران پنج شنبه عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
6 تجوید سطح 1 آقای نصر برادران پنج شنبه عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
7 تجوید سطح 2 آقای نصر برادران پنج شنبه عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
8 حفظ ترتیبی 8 ساله گروه 1 خانم مرضیه خراسانی خواهران پنج شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
9 حفظ ترتیبی 8 ساله گروه 2 خانم مرضیه خراسانی خواهران پنج شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
10 حفظ ترتیبی 8 ساله تکمیلی خانم حسین پور خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
11 حفظ جزء30 بزرگسالان خانم حسین پور خواهران سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
12 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه الف خانم نریمانی خواهران شنبه و دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
13 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه ب خانم نریمانی خواهران شنبه و دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
14 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه ج خانم نریمانی خواهران یکشنبه و سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
15 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه د خانم نریمانی خواهران یکشنبه و پنچ شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
16 تجوید و ترتیل سطح 1 خانم فکوری خواهران دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
17 فصیح خوانی ویژه نوجوانان خانم فکوری خواهران دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
18 تواشیح خانم سجادی خواهران سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
19 حفظ جزء 28 خانم کوچک زاد خواهران شنبه‌ها ، دوشنبه و چهارشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
20 تفسیر جزء 28 خانم ذکر الهی خواهران شنبه‌ها و چهارشنبه ها صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
21 حفظ جزء 10 خانم فریدی زاده خواهران شنبه و سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
22 حفظ و تفسیر ویژه خانم صادقانی خواهران شنبه‌ها ، دوشنبه و چهارشنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
23 حفظ مقدماتی خانم حسینی خواهران شنبه و سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
24 حفظ جزء 6 خانم رضوی خواهران شنبه و سه شنبه عصر و یکشنبه صبح عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
25 حفظ جزء 2 خانم ملا کاظمی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
26 مجمع حفاظ سطح 1 (تثبیت) خانم افلاکی خواهران شنبه و چهارشنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
27 حفظ جزء 18 خانم هاشمی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
28 آموزش صوت و لحن خانم نوابی خواهران شنبه ها عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
29 تثبیت 10 جزء سوم خانم سوفسطائی خواهران یکشنبه و جهارشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
30 مجمع حفاظ سطح 2 (مرور محفوظات و تجوید) خانم حسینی خواهران یکشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
31 حفظ جزء 16 خانم رضائی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
32 حفظ جزء 14 خانم فریدی زاده خواهران یکشنبه و جهارشنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
33 مجمع حفاظ سطح 3 (مفاهیم) خانم موسوی خواهران سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
34 مجمع حفاظ سطح 3 (مرور محفوظات) خانم رضوی خواهران سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
35 مجمع حفاظ سطح 2 (مرور محفوظات و تجوید) خانم دهقانی خواهران سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
36 حفظ جزء 6 خانم رضوی خواهران یکشنبه و چهارشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
37 حفظ اجزاء خانم افلاکی خواهران یکشنبه و پنجشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
38 آموزش صوت و لحن خانم کریم زاده خواهران شنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
39 نغمات ترتیل خواهران شنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
40 تجوید سطح 2 خانم شیخ فرشی خواهران یکشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
41 نغمات ترتیل ترم 6 خانم کریم زاده خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
42 نغمات ترتیل ترم 5 خانم کریم زاده خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
43 تجوید سطح 2 ترم 2 خانم شیخ فرشی خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
44 تجوید سطح 2 ترم 1 خانم شیخ فرشی خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
45 تجوید سطح 2 ترم 3 خانم مغرور خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
46 نغمات ترتیل نوجوانان خانم کریم زاده خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
47 تجوید سطح 1 نوجوانان خانم کرچگانی خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
48 تجوید سطح 2 نوجوانان خانم عبدالهی خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
49 تجوید سطح 1 ترم 1 خانم مغرور خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
50 تجوید سطح 2 ترم3 خانم مغرور خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
51 تواشیح بزرگسالان خانم عباسی خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
52 تواشیح نوجوانان خانم عباسی خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
53 نغمات ترتیل ترم 1 خانم کریم زاده خواهران پنجشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
54 حفظ جزء 2 (8 تا 12 سال) خانم فقیهی خواهران یکشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
55 حفظ جزء 10 (8 تا 12 سال) خانم غزالی خواهران یکشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
56 حفظ جزء 30 (4 تا 5 سال) خانم نصیری خواهران یکشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
57 آموزش صوت و لحن(8 تا 12 سال) خانم نوابی خواهران یکشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
58 حفظ جزء 1 (8 تا 12 سال) خانم فقیهی خواهران سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
59 حفظ جزء 1 (8 تا 12 سال) خانم میرزائی خواهران سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
60 حفظ جزء 7 (8 تا 12 سال) خانم غزالی خواهران سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
61 حفظ جزء 3 (8 تا 12 سال) خانم فقیهی خواهران چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
62 حفظ جزء 1 (5 تا 7 سال) خانم غزالی خواهران چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
63 آموزش صوت و لحن(8 تا 12 سال) خانم بارانی خواهران چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
64 حفظ جزء 30 (5 تا 7 سال) خانم خراسانی خواهران چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
65 حفظ جزء 30 (5 تا 7 سال) خانم حسین پور خواهران چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080