جدول کلاس های آموزشی مهد قرآن کریم اصفهان

ردیف عنوان مربی جنسیت زمان نوبت مکان تلفن
1 جلسه آموزش فنون تلاوت ویژه برادران استاد نیکدستی برادران جمعه‌ها از ساعت 19 عصر خیابان ابن سینا -جنب پارک شمس - سالن اجتماعات مهد قرآن کریم 031-95015584
2 حفظ جزء4 آقای درخشان برادران شنبه و چهارشنبه عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
3 قرائت تحقیق نوجوانان آقای اعتباریان برادران یکشنبه عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
4 قرائت تحقیق آقای اعتباریان برادران شنبه عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
5 تفسیر و مفاهیم 2 خانم جزایری خواهران سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
6 جزء 30 8 تا 12 سال خانم حسین پور خواهران سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
7 حفظ جزء30 بزرگسالان خانم حسین پور خواهران سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
8 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه الف خانم نریمانی خواهران شنبه و دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
9 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه ب خانم نریمانی خواهران شنبه و دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
10 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه ج خانم نریمانی خواهران یکشنبه و سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
11 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه د خانم نریمانی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
12 تجوید سطح 1 خانم فکوری خواهران دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
13 تجوید سطح 1 ترم 2 خانم فکوری خواهران چهارشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
14 تواشیح خانم سجادی خواهران سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
15 حفظ جزء 15 خانم فریدی زاده خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
16 مرورمحفوظات سطح 4 خانم مرادی خواهران سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
17 تفسیر جزء 30 خانم ذکرالهی خواهران دوشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
18 روخوانی و روانخوانی خانم قلابدوز خواهران یکشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
19 حفظ جزء 3 خانم ملا کاظمی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
20 حفظ جزء 18 خانم هاشمی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
21 آموزش (تحقیق ) صوت و لحن خانم نوابی خواهران چهارشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
22 تثبیت 10 جزء دوم خانم سوفسطائی خواهران یکشنبه و چهارشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
23 حفظ جزء11 خانم فریدی زاد خواهران شنبه و سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
24 حفظ جزء 19 خانم رضائی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
25 حفظ جزء 20 خانم فریدی زاده خواهران یکشنبه و جهارشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
26 مجمع حفاظ سطح 4 (مفاهیم) خانم موسوی خواهران سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
27 حفظ جزء3 خانم رضوی خواهران شنبه و سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
28 مجمع حفاظ سطح 2 (مرور محفوظات و تجوید) خانم دهقانی خواهران شنبه و سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
29 حفظ جزء 8 خانم رضوی خواهران شنبه و سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
30 حفظ جزء 5 خانم عابدینی خواهران پنجشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
31 آموزش صوت و لحن خانم کریم زاده خواهران شنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
32 نغمات ترتیل سطح3 خانم کریم زاده خواهران شنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
33 تجوید سطح 2ترم 2 خانم شیخ فرشی خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
34 نغمات ترتیل ترم 6 خانم کریم زاده خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
35 نغمات ترتیل خانم کریم زاده خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
36 تجوید سطح 2 خانم شیخ فرشی خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
37 تجوید سطح 1 خانم مغرور خواهران پنج شنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
38 تجوید سطح 2 خانم مغرور خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
39 نغمات ترتیل نوجوانان خانم کریم زاده خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
40 روخوانی و روانخوانی خانم کرچگانی خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
41 تجوید سطح 1 خانم عبدالهی خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
42 تجوید نوجوانان خانم ستوده نیا خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
43 آموزش تخصصی وقف و ابتدا خانم عابدینی خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
44 تواشیح بزرگسالان خانم کریم زاده خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
45 تواشیح نوجوانان خانم عباسی خواهران دوشنبه و چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
46 حفظ جزء 2 (8 تا 12 سال) خانم فقیهی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
47 حفظ جزء 11 (8 تا 12 سال) خانم غزالی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
48 حفظ جزء 1 (8 تا 12 سال) خانم فقیهی خواهران عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
49 حفظ جزء 2 (8 تا 12 سال) خانم میرزائی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
50 حفظ جزء 2 (8 تا 12 سال) خانم غزالی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
51 حفظ جزء 5 (8 تا 12 سال) خانم فقیهی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
52 حفظ جزء 8(8 تا 12 سال) خانم غزالی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
53 حفظ جزء 30 (5 تا 7 سال) خانم میرزائی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
54 حفظ جزء 30 (4 تا 5 سال) خانم عباسیان خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
55 حفظ ترتیبی 8 ساله خانم حسین پور خواهران شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
56 روخوانی و روانخوانی آقای شهیدی برادران شنبه و چهارشنبه عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
57 حفظ جزء 4 آقای صادقی برادران دوشنبه و چهارشنبه عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
58 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه ه خانم نریمانی خواهران شنبه و دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
59 روخوانی و روانخوانی خانم صلواتی خواهران دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
60 حفظ ترتیبی 8 تا 12 سال خانم حسین پور خواهران پنج شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
61 روخوانی و روانخوانی خانم نریمانی خواهران پنج شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
62 تجوید سطح 2 خانم مغرور خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
63 آسیب شناسی تجوید خانم کریم زاده خواهران یکشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
64 آموزش تخصصی وقف و ابتداء خانم عابدینی خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
65 جزء 30( 8 تا 12 سال ) عطیه سادات نوابی خواهران شنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
66 جزء 30( 8 تا 12 سال ) خانم عطیه سادات نوابی خواهران شنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
67 جزء 30 دختران ( 4 تا 5 سال ) معصومه سادات نوابی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
68 جزء 30 دختران ( 6 تا 7 سال ) خانم معصومه سادات نوابی برادران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
69 جزء 3 ( 8 تا 12 سال ) خانم خراسانی خواهران شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
70 جزء 30 ( 4 تا 5 سال ) خانم عابدی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
71 جزء 30( 6 تا 7 سال ) خانم عابدی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080