برگزاری آزمون روخوانی وروانخوانی قرآن در موسسه مهد قرآن کریم

برگزاری آزمون روخوانی وروانخوانی قرآن در موسسه مهد قرآن کریم

طی هفته گذشته بیش از 70نفر از پرسنل اداری ،مهد کودک ها و مدارس  موسسه در آزمون کتبی و شفاهی روخوانی و روانخوانی شرکت نمودند .طبق آیین نامه داخلی موسسه مهد قرآن پرسنل جدید الورود (به غیر از حافظ 10جز به بالا،مربیان قرآن و یا افرادی که فاقد گواهینامه باشند )می بایست در این آزمون شرکت کنند
در پایان به شرکت کنند گان که نمره قبولی کسب کنند گواهینامه اعطا و در پرونده پرسنلی ثبت خواهد شد
گفتنی است کلیه پرسنل مهد قرآن اصفهان بایستی گواهینامه های  آزمون های روخوانی وروانخوانی ،صحت قرائت نماز ،احکام ضروری و اخلاق اداری را در پرونده خود داشته باشند