جلسه هم اندیشی مدیر عامل و مسئولین مدارس مهد قرآن کریم ومربیان مدرسه حفظ مهاد

جلسه هم اندیشی مدیر عامل و مسئولین مدارس مهد قرآن کریم ومربیان مدرسه حفظ مهاد

جلسه هم اندیشی مدیر عامل و مسئولین مدارس موسسه مهد قرآن کریم و ولایت با مربیان مدرسه حفظ مهاد برگزار گردید

در این جلسه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات مختلف در جهت پیشرفت درسی و قرآنی دانش آموزان بررسی گردید