بازدید مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی ، آموزش و مشارکت های معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بازدید مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی ، آموزش و مشارکت های معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بازدید جناب آقای کرمانی نژاد
(مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی ، آموزش و مشارکت های معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) از موسسه مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان به اتفاق مسئولین اداره ارشاد استان و ارائه گزارش و پیشنهادات کاربردی توسط مدیرعامل موسسه ، به همراه بازدید از مرکز مشاوره هدایت وابسته به موسسه مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان

تصاویر