مدرسه مجازی قرآن کریم

آموزش تجوید مقدماتی(استاد سید محسن موسوى بلده)
درس 1 تا 27
ردیف نام درس اجرا حجم (MB) زمان
1 مقدمه 3.15 0:18:07
2 آغاز تلاوت 2.44 0:13:24
3 طرق وقف 2.16 0:14:49
4 وقف اسکان 2.42 0:16:40
5 علائم وقف 2.72 0:15:37
6 نحوه ابتدا به همزه وصل 2.80 0:16:06
7 همزه وصل،فعل ها 2.23 0:12:46
8 ترتیل چیست 1.30 0:07:22
9 قرائت به روش تحریر یا حدر 2.19 0:15:02
10 کلید اول لهجه عرب ، تصحیح حرکات 4.62 0:13:20
11 تلفط صحیح حروف 2.70 0:15:29
12 تلفظ ده حرف ویژه 5.51 0:15:56
13 تلفظ حروف ص و ط 4.79 0:13:50
14 تلفظ حروف ض و ظ 5.26 0:15:13
15 تلفظ حروف ع ، غ ، و 5.23 0:15:08
16 صفات حروف 5.92 0:17:07
17 شرح سه صفت:قلقله ، لین ، غنه 8.59 0:12:27
18 احکام حروف 11.9 0:17:23
19 تفخیم و تفرسق حرف ر 10.3 0:15:03
20 باب ادغام 7.40 0:10:43
21 احکام نون ساکنه و تنوین ، اظهار 10.4 0:15:11
22 ادغام 10.4 0:15:10
23 اقلاب 9.95 0:14:26
24 احکام میم ساکنه 10.2 0:14:47
25 احکام مد و قصر قسمت اول 11.3 0:16:24
26 احکام مد و قصر قسمت دوم 10.2 0:14:54
27 موارد سکت در قرآن 9.95 0:14:25