مدرسه مجازی قرآن کریم

آموزش صوت و لحن(استاد شاه میوه)

سلسله آموزشهای صوت و لحن قرآن کریم

مدّرس : استاد غلام رضا شاه میوه اصفهانی


درس شصت و ششم   

«نغمه  شناسی ( 29 ) »

در این قسمت می پردازیم به مقامات مرکب موجود در بیات ، یعنی مقاماتی که جنس پایین یا اول آنها جنس بیات است . این مقامات عبارتند از مقام حسینی ، مقام شوری ، مقام حسینی عشیران ( بیاتین ) و مقام نَهفَت که در عربی با سکون حرف ها و فتح فا خوانده می شود ( Nahfat) و در حقیقت همان کلمه نَهُفت فارسی بوده است .

15 . مقام حسینی ( Hoseini)

مقام حسینی با بیات حسینی ( La) که از مقام های فرعی .بیات است فرق دارد . این مقام دارای در جنس بیات در ابتدا و راست در جنس دوم بطور متصل می باشد و درجه رکوز آن نت Re می باشد .

مثال 83

اکنون به نمونه قرآنی این مقام توجه کنید .

مثال 84

 

پایان درس شصت و ششم