مدرسه مجازی قرآن کریم

آموزش صوت و لحن(استاد شاه میوه)
معرفی دوره درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم درس پنجم درس ششم درس هفتم درس هشتم درس نهم درس دهم درس یازدهم درس دوازدهم درس سیزدهم درس چهاردهم درس پانزدهم درس شانزدهم درس هفدهم درس هجدهم درس نوزدهم درس بیستم درس بیست و یکم درس بیست و دوم درس بیست و سوم درس بیست و چهارم درس بیست و پنجم درس بیست و ششم درس بیست و هفتم درس بیست و هشتم درس بیست و نهم درس سی ام درس سی و یکم درس سی و دوم درس سی و سوم درس سی و چهارم درس سی و پنجم درس سی و ششم درس سی و هفتم درس سی و هشتم درس سی و نهم درس چهلم درس چهل و یکم درس چهل و دوم درس چهل و سوم درس چهل و چهارم درس چهل و پنجم درس چهل و ششم درس چهل و هفتم درس چهل و هشتم درس چهل و نهم درس پنجاه درس پنجاه و یک درس پنجاه و دو درس پنجاه و سه درس پنجاه و چهار درس پنجاه و پنج درس پنجاه و شش درس پنجاه و هفت درس پنجاه و هشت درس پنجاه و نه درس شصت درس شصت و یک درس شصت و دو درس شصت و سه درس شصت و چهار درس شصت و پنج درس شصت و شش درس شصت و هفت درس شصت و هشت درس شصت و نه درس هفتاد درس هفتاد و یک درس هفتاد و دو درس هفتاد و سه درس هفتاد و چهار درس هفتاد و پنج درس هفتاد و شش درس هفتاد و هفت درس هفتاد و هشت درس هفتاد و نه درس هشتاد درس هشتاد و یک درس هشتاد و دو درس هشتاد و سه درس هشتاد و چهار درس هشتاد و پنج درس هشتاد و شش درس هشتاد و هفت درس هشتاد و هشت درس هشتاد و نه درس نود درس نود و یک درس نود و دو درس نود و سه درس نود و چهار درس نود و پنج درس نود و شش درس نود و هفت درس نود و هشت درس نود و نه درس 100 درس صد و یکم درس صد و دو درس صد و سه درس صد و چهار درس صد و پنج درس صد و شش درس صد و هفت درس صد و هشت آزمون پایان ترم

عنوان دوره : آموزش صوت ولحن

منبع دوره: سلسله آموزشهای صوت و لحن قرآن کریم

 استاد غلامرضا شاه میوه اصفهانی

توضیحات:

از همان آغاز نزول قرآن، پيامبر(ص) و اصحاب آن حضرت به شيوه ترتيل، قرآن را تلاوت مى‌كردند. برخى از اصحاب آن حضرت، ترتيل را با نغمه‌هاى آهنگين همراه مى‌كردند و بدين امر شناخته شدند.
قرائت آهنگين و با لحن و صوت در شهرهاى مهم كشور اسلامى از جمله در كوفه و بصره و مصر ادامه يافت، تا در سده‌هاى اخير (قرن 14 هجرى) در كشور مصر به كمال رسيد و هم اكنون در همه كشورهاى اسلامى اجرا مى‌شود.
قرائت با صوت و لحن يا نغمه و آهنگ در جذابيت و تأثيرگذارى قرائت قرآن و درك معانى آن نقش فراوان دارد.
قرائت آهنگين ضابطه‌مند و منطبق بر رعايت احكام شرعى و پرهيز از آلودگى به غنا و همراه با رعايت قواعد تجويدى است و لذا فراگيرى آن بايد با هدايت قارى برجسته قرآن صورت پذيرد.
قاريان هنرمند قرآن، براى بهره‌مندى از صداى خوب يا نگهدارى آن اقدامات بهداشتى، هم‌چون آماده ساختن تارهاى صوتى و حنجره و تقويت نَفَس و‌... را رعايت مى‌كنند.
براى زيبا خوانى مى‌توان از قواعد موسيقى نيز بهره برد، اما درباره به كارگيرى قواعد موسيقى در قرائت، بهترين روش، استفاده از شيوه‌هاى قرائت قاريان بزرگ قرآن و تمرين با آنان است

.