شماره های تماس

لیست شماره های موسسات مهاد و مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان
ردیف موضوع مسئول داخلی ثابت
1 مدیرعامل برادر خاکساری هرندی 11 34476680
2 معاونت برنامه ریزی و نظارت و مراکز آموزشی برادر موسوی 12 34476670
3 کارشناس مسئول دفتر ، روابط عمومی و دبیرخانه برادر معصومی 18 34476680
4 مدیر داخلی و کارشناس مسئول مراکز آموزشی خواهر زارع 13 34476670
5 کارشناس مسئول فناوری و سخت افزار برادر کاظمیان 14 34476671
6 کارشناس مسئول آمار و اطلاعات و برنامه نویسی برادر آذری پور 15 34476671
7 معاونت توسعه و خودکفائی برادر قاسمی 16 34482190
8 کارشناس مسئول مالی موسسه برادر طاهری 19 34478166
9 کارشناس مسئول مراکز قرآن و عترت و آموزش کارکنان برادر متقی 23 34478168
10 کارشناس مسئول کارگزینی ، کتابخانه و جمع داری اموال برادر هاشم پور 22 34482190
11 راهبر مراکز آموزشی تحصیلی (مقطع پیش دبستانی) خواهر شیشه گر ----- -------
12 راهبر مراکز آموزشی تحصیلی (مقطع ابتدائی) خواهر بیات 21 34478168
13 مسئول تدارکات ، تعمیرات برادر کریمی ----- -------
14 متصدی خدمات داخلی برادر حسین قربانی 24 -------
مدارس حفظ همراه با تحصیل
15 مدیر مدرسه حفظ برادران برادر اکبریان ----- 32278559
16 معاون مدرسه حفظ برادران برادر درخشان ----- 32278559
17 مدیر مدارس حفظ خواهران (ابتدائی و متوسطه) خواهر نظری ----- 32232251
18 معاون مدرسه حفظ خواهران (متوسطه) خواهر شریفی 32232251 9137967377
19 معاون مدرسه حفظ خواهران (ابتدائی) خواهر شیرانی ----- 34464077
مراکز قرآن و عترت
20 مسئول مرکز ابن سینا (خواهران-صبح) خواهر شاد منور 26 34478167
21 مسئول مرکز ابن سینا (خواهران-بعدازظهر) خواهر رستم شیرازی 26 34478167
22 مسئول مرکز پروین (برادران) برادر معصومی ----- 32262765
23 مسئول مرکز عبدالرزاق (خوهران) خواهر دیانی ----- 34464160
24 مسئول مرکز لاهور (کودک و نوجوان) خواهر راهجو ----- 322992050
25 مسئول مرکز مدرس (کودک و نوجوان) خواهر دلیلی ----- 34459080
مراکز خودگردان
26 متصدی صندوق قرض الحسنه برادر تیموری 27 34476681
27 مدیر داخلی فنی و حرفه ای و ICDL بین المللی خواهر کیان وش 28 34478164
28 متصدی مرکز زبان خواهران هرندی 29 34478164
29 مدیر مرکز زبان خواهر کرباسیون 29 34478164
30 کارشناس مسئول خیریه و بیمه دی برادر سلمانی ----- 32278479
31 مدیر داخلی مرکز مشاوره خواهر شیرزادی 33 34478163
32 متصدی امور دفتری مرکز مشاوره خواهر قاسمی 33 34478165
لیست شماره های موسسات مهاد و مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان (99/09/12)
دانشگاه علمی کاربردی مهد قرآن
ردیف موضوع مسئول داخلی ثابت
33 مدیر داخلی خواهر فرجی ----- 32278388
34 مسئول آمورش برادر زینلیان ----- 32278388
پیش دبستانی و مدارس ابتدائی مهاد
35 مدیر مرکز دبستان پسرانه مهاد پروین خانم حسینی ----- 32262765
36 مدیر مرکز دبستان دخترانه مهاد صغیر خانم بختیاری ----- 32285249
37 مدیر مرکز پیش دبستانی و دبستان پسرانه مهاد عسکریه خانم مقضی ----- 32285406
38 مدیر مرکز دبستان پسرانه مهاد سپاهان شهر خانم سلوکیان ----- 36500014
39 مدیر مرکز دبستان دخترانه مهاد بهارستان خانم زائری ----- 36823535
40 مدیر مرکز دبستان پسرانه مهاد بهارستان خانم علیزاده ----- 36801047
41 مدیر مرکز پیش دبستانی مهاد آل خجند خانم نیک نفس ----- 32258735
42 مدیر مرکز دبستان مهاد مدرس خانم خرسندی ----- 34455509
اتحادیه موسسات و تشکلهای قرآن و عترت استان اصفهان
43 مدیر داخلی برادر مولائی ----- 32360008
44 دبیرخانه و روابط عمومی خواهر باقریان ----- 32360009
دورنگار:34476671
اینستاگرام مراکز آموزشی : mehad_schools
اینستاگرام مراکز قرآنی : mehad_org