جدول کلاس های آموزشی مهد قرآن کریم اصفهان

ردیف عنوان مربی جنسیت زمان نوبت مکان تلفن
1 تفسیر و مفاهیم 2 خانم جزایری خواهران سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
2 جزء 30 8 تا 12 سال خانم حسین پور خواهران سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
3 حفظ جزء30 بزرگسالان خانم حسین پور خواهران سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
4 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه الف خانم نریمانی خواهران شنبه و دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
5 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه ب خانم نریمانی خواهران شنبه و دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
6 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه ج خانم نریمانی خواهران یکشنبه و سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
7 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه د خانم نریمانی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
8 تجوید سطح 1 خانم فکوری خواهران دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
9 تجوید سطح 1 ترم 2 خانم فکوری خواهران چهارشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
10 تواشیح خانم سجادی خواهران سه شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
11 حفظ جزء 15 خانم فریدی زاده خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
12 مرورمحفوظات سطح 4 خانم مرادی خواهران سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
13 تفسیر جزء 30 خانم ذکرالهی خواهران دوشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
14 روخوانی و روانخوانی خانم قلابدوز خواهران یکشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
15 حفظ جزء 3 خانم ملا کاظمی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
16 حفظ جزء 18 خانم هاشمی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
17 آموزش (تحقیق ) صوت و لحن خانم نوابی خواهران چهارشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
18 تثبیت 10 جزء دوم خانم سوفسطائی خواهران یکشنبه و چهارشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
19 حفظ جزء11 خانم فریدی زاد خواهران شنبه و سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
20 حفظ جزء 19 خانم رضائی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
21 حفظ جزء 20 خانم فریدی زاده خواهران یکشنبه و جهارشنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
22 مجمع حفاظ سطح 4 (مفاهیم) خانم موسوی خواهران سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
23 حفظ جزء3 خانم رضوی خواهران شنبه و سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
24 مجمع حفاظ سطح 2 (مرور محفوظات و تجوید) خانم دهقانی خواهران شنبه و سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
25 حفظ جزء 8 خانم رضوی خواهران شنبه و سه شنبه صبح خیابان ابن سینا- جنب پارک شمس 031-34478167
26 حفظ جزء 5 خانم عابدینی خواهران پنجشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
27 آموزش صوت و لحن خانم کریم زاده خواهران شنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
28 نغمات ترتیل سطح3 خانم کریم زاده خواهران شنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
29 تجوید سطح 2ترم 2 خانم شیخ فرشی خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
30 نغمات ترتیل ترم 6 خانم کریم زاده خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
31 نغمات ترتیل خانم کریم زاده خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
32 تجوید سطح 2 خانم شیخ فرشی خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
33 تجوید سطح 1 خانم مغرور خواهران پنج شنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
34 تجوید سطح 2 خانم مغرور خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
35 نغمات ترتیل نوجوانان خانم کریم زاده خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
36 روخوانی و روانخوانی خانم کرچگانی خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
37 تجوید سطح 1 خانم عبدالهی خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
38 تجوید نوجوانان خانم ستوده نیا خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
39 آموزش تخصصی وقف و ابتدا خانم عابدینی خواهران چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
40 تواشیح بزرگسالان خانم کریم زاده خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
41 تواشیح نوجوانان خانم عباسی خواهران دوشنبه و چهارشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
42 حفظ جزء 2 (8 تا 12 سال) خانم فقیهی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
43 حفظ جزء 11 (8 تا 12 سال) خانم غزالی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
44 حفظ جزء 1 (8 تا 12 سال) خانم فقیهی خواهران عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
45 حفظ جزء 2 (8 تا 12 سال) خانم میرزائی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
46 حفظ جزء 2 (8 تا 12 سال) خانم غزالی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
47 حفظ جزء 5 (8 تا 12 سال) خانم فقیهی خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
48 حفظ جزء 8(8 تا 12 سال) خانم غزالی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
49 حفظ جزء 30 (5 تا 7 سال) خانم میرزائی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
50 حفظ جزء 30 (4 تا 5 سال) خانم عباسیان خواهران یکشنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
51 حفظ ترتیبی 8 ساله خانم حسین پور خواهران شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
52 آموزش قرآن ویژه خردسالان گروه ه خانم نریمانی خواهران شنبه و دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
53 روخوانی و روانخوانی خانم صلواتی خواهران دوشنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
54 حفظ ترتیبی 8 تا 12 سال خانم حسین پور خواهران پنج شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
55 روخوانی و روانخوانی خانم نریمانی خواهران پنج شنبه عصر خیابان جی – خیابان لاهور- خیابان بلال شرقی 031-32299205
56 تجوید سطح 2 خانم مغرور خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
57 آسیب شناسی تجوید خانم کریم زاده خواهران یکشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
58 آموزش تخصصی وقف و ابتداء خانم عابدینی خواهران دوشنبه عصر خیابان عبدالرزاق_کوچه شماره 2(شیخ الاسلام) 031-34464160
59 جزء 30( 8 تا 12 سال ) عطیه سادات نوابی خواهران شنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
60 جزء 30( 8 تا 12 سال ) خانم عطیه سادات نوابی خواهران شنبه و چهارشنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
61 جزء 30 دختران ( 4 تا 5 سال ) معصومه سادات نوابی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
62 جزء 30 دختران ( 6 تا 7 سال ) خانم معصومه سادات نوابی برادران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
63 جزء 3 ( 8 تا 12 سال ) خانم خراسانی خواهران شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
64 جزء 30 ( 4 تا 5 سال ) خانم عابدی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
65 جزء 30( 6 تا 7 سال ) خانم عابدی خواهران شنبه و سه شنبه عصر خیابان مدرس_ چهارراه سرچشمه- روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر (ع) 031-34459080
66 روخوانی و روانخوانی 1 نوجوانان آقای آریان برادران پنجشنبه 10 تا 11 صبح خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
67 مداحی آقای فیروزمند برادران پنجشنبه 9 تا 10 صبح خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
68 قصص قرآنی نوجوانان آقای کاظم زاده برادران پنجشنبه 11 تا 12 صبح خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
69 حفظ جزء1 - نوجوانان آقای عباسی برادران یکشنبه و سه شنبه 18 تا 19:30 عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
70 حفظ جزء1 - بزرگسالان آقای قربانیان برادران یکشنبه و سه شنبه 16 تا19 عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
71 قرائت تحقیق نوجوانان ترم4 آقای اعتباریان برادران پنجشنبه 15 تا 17 عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
72 روخوانی و روانخوانی 1 نوجوانان آقای ابوالحسنی برادران پنجشنبه 10 تا 11 صبح خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
73 قرائت (استاد مصطفی اسماعیل) ترم 1 آقای خدابخشی برادران سه شنبه 19:30 تا 21 عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765
74 حفظ نیمه دوم جزء30 + تجوید نوجوانان آقای نیلچیان برادران چهارشنبه (18 تا 20:30) عصر خیابان پروین- جنب خیابان صفوی نژاد 031-32262765